Searched refs:dir (Results 1 - 15 of 15) sorted by relevance

/tldk/app/nginx/src/os/unix/
H A Dngx_files.h31 DIR *dir; member in struct:__anon380
219 ngx_int_t ngx_open_dir(ngx_str_t *name, ngx_dir_t *dir);
223 #define ngx_close_dir(d) closedir((d)->dir)
227 ngx_int_t ngx_read_dir(ngx_dir_t *dir);
242 #define ngx_de_name(dir) ((u_char *) (dir)->de->d_name)
244 #define ngx_de_namelen(dir) (dir)->de->d_namlen
246 #define ngx_de_namelen(dir) ngx_strlen((dir)
250 ngx_de_info(u_char *name, ngx_dir_t *dir) argument
[all...]
H A Dngx_files.c671 ngx_open_dir(ngx_str_t *name, ngx_dir_t *dir) argument
673 dir->dir = opendir((const char *) name->data);
675 if (dir->dir == NULL) {
679 dir->valid_info = 0;
686 ngx_read_dir(ngx_dir_t *dir) argument
688 dir->de = readdir(dir->dir);
[all...]
/tldk/app/nginx/src/os/win32/
H A Dngx_files.h32 HANDLE dir; member in struct:__anon393
42 HANDLE dir; member in struct:__anon394
188 ngx_int_t ngx_open_dir(ngx_str_t *name, ngx_dir_t *dir);
192 ngx_int_t ngx_read_dir(ngx_dir_t *dir);
196 ngx_int_t ngx_close_dir(ngx_dir_t *dir);
211 #define ngx_de_name(dir) ((u_char *) (dir)->finddata.cFileName)
212 #define ngx_de_namelen(dir) ngx_strlen((dir)->finddata.cFileName)
214 ngx_int_t ngx_de_info(u_char *name, ngx_dir_t *dir);
[all...]
H A Dngx_files.c427 ngx_open_dir(ngx_str_t *name, ngx_dir_t *dir) argument
431 dir->dir = FindFirstFile((const char *) name->data, &dir->finddata);
435 if (dir->dir == INVALID_HANDLE_VALUE) {
439 dir->valid_info = 1;
440 dir->ready = 1;
447 ngx_read_dir(ngx_dir_t *dir) argument
449 if (dir
464 ngx_close_dir(ngx_dir_t *dir) argument
592 ngx_de_info(u_char *name, ngx_dir_t *dir) argument
599 ngx_de_link_info(u_char *name, ngx_dir_t *dir) argument
[all...]
/tldk/app/nginx/src/http/modules/
H A Dngx_http_random_index_module.c22 ngx_dir_t *dir, ngx_str_t *name);
81 ngx_dir_t dir; local
119 if (ngx_open_dir(&path, &dir) == NGX_ERROR) {
145 return ngx_http_random_index_error(r, &dir, &path);
154 if (ngx_read_dir(&dir) == NGX_ERROR) {
160 return ngx_http_random_index_error(r, &dir, &path);
167 "http random index file: \"%s\"", ngx_de_name(&dir));
169 if (ngx_de_name(&dir)[0] == '.') {
173 len = ngx_de_namelen(&dir);
175 if (dir
261 ngx_http_random_index_error(ngx_http_request_t *r, ngx_dir_t *dir, ngx_str_t *name) argument
[all...]
H A Dngx_http_autoindex_module.c32 unsigned dir:1; member in struct:__anon105
70 ngx_dir_t *dir, ngx_str_t *name);
161 ngx_dir_t dir; local
213 if (ngx_open_dir(&path, &dir) == NGX_ERROR) {
251 return ngx_http_autoindex_error(r, &dir, &path);
282 if (ngx_close_dir(&dir) == NGX_ERROR) {
296 if (ngx_read_dir(&dir) == NGX_ERROR) {
302 return ngx_http_autoindex_error(r, &dir, &path);
309 "http autoindex file: \"%s\"", ngx_de_name(&dir));
311 len = ngx_de_namelen(&dir);
988 ngx_http_autoindex_error(ngx_http_request_t *r, ngx_dir_t *dir, ngx_str_t *name) argument
[all...]
H A Dngx_http_dav_module.c41 ngx_str_t *path, ngx_uint_t dir);
301 ngx_uint_t i, d, dir; local
366 dir = 1;
383 dir = 0;
386 rc = ngx_http_dav_delete_path(r, &path, dir);
397 ngx_http_dav_delete_path(ngx_http_request_t *r, ngx_str_t *path, ngx_uint_t dir) argument
402 if (dir) {
443 "http delete dir: \"%s\"", path->data);
534 ngx_uint_t overwrite, slash, dir, flags; local
725 dir
855 u_char *p, *dir; local
891 u_char *p, *dir; local
[all...]
H A Dngx_http_index_module.c289 ngx_str_t dir; local
299 dir.len = last - path;
300 dir.data = path;
303 "http index check dir: \"%V\"", &dir);
312 if (ngx_http_set_disable_symlinks(r, clcf, &dir, &of) != NGX_OK) {
316 if (ngx_open_cached_file(clcf->open_file_cache, &dir, &of, r->pool)
331 return ngx_http_index_error(r, clcf, dir.data, NGX_ENOENT);
348 "%s \"%s\" failed", of.failed, dir.data);
361 "\"%s\" is not a directory", dir
[all...]
/tldk/app/nginx/auto/lib/pcre/
H A Dmakefile.owc16 dir /b *.obj > pcre.lst
/tldk/app/nginx/src/core/
H A Dngx_file.c304 ngx_create_full_path(u_char *dir, ngx_uint_t access) argument
312 p = dir + 3;
314 p = dir + 1;
326 if (ngx_create_dir(dir, access) == NGX_FILE_ERROR) {
953 ngx_dir_t dir; local
960 if (ngx_open_dir(tree, &dir) == NGX_ERROR) {
988 if (ngx_read_dir(&dir) == NGX_ERROR) {
1003 len = ngx_de_namelen(&dir);
1004 name = ngx_de_name(&dir);
1042 if (!dir
[all...]
H A Dngx_file.h144 ngx_err_t ngx_create_full_path(u_char *dir, ngx_uint_t access);
/tldk/mk/
H A Dtle.cpp-pre.mk20 $(join $(dir $f),.$(notdir $f))))
78 @[ -d $(dir $@) ] || mkdir -p $(dir $@)
H A Dtle.app.mk16 # we must create the output dir first and recall the same Makefile
H A Dtle.lib.mk16 # we must create the output dir first and recall the same Makefile
H A Dtle.cpp-obj.mk64 @[ -d $(dir $@) ] || mkdir -p $(dir $@)

Completed in 12 milliseconds