sources revision e0f06ca5
1fb44b52b0f19508d0ffab2af24b29205  dpdk-1.7.0.tar.gz
2