1e18a033bSKonstantin Ananyev
2e18a033bSKonstantin Ananyev/*
3e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Igor Sysoev
4e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Nginx, Inc.
5e18a033bSKonstantin Ananyev */
6e18a033bSKonstantin Ananyev
7e18a033bSKonstantin Ananyev
8e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_config.h>
9e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_core.h>
10e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_http.h>
11e18a033bSKonstantin Ananyev
12e18a033bSKonstantin Ananyev
13e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
14e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t    *value;
15e18a033bSKonstantin Ananyev  u_short             start;
16e18a033bSKonstantin Ananyev  u_short             end;
17e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_range_t;
18e18a033bSKonstantin Ananyev
19e18a033bSKonstantin Ananyev
20e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
21e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_radix_tree_t        *tree;
22e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
23e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_radix_tree_t        *tree6;
24e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
25e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_trees_t;
26e18a033bSKonstantin Ananyev
27e18a033bSKonstantin Ananyev
28e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
29e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_range_t      **low;
30e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t    *default_value;
31e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_high_ranges_t;
32e18a033bSKonstantin Ananyev
33e18a033bSKonstantin Ananyev
34e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
35e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_node_t          sn;
36e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t    *value;
37e18a033bSKonstantin Ananyev  size_t              offset;
38e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_variable_value_node_t;
39e18a033bSKonstantin Ananyev
40e18a033bSKonstantin Ananyev
41e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
42e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t    *value;
43e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t            *net;
44e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_high_ranges_t    high;
45e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_radix_tree_t        *tree;
46e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
47e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_radix_tree_t        *tree6;
48e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
49e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_rbtree_t           rbtree;
50e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_rbtree_node_t        sentinel;
51e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t           *proxies;
52e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_pool_t           *pool;
53e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_pool_t           *temp_pool;
54e18a033bSKonstantin Ananyev
55e18a033bSKonstantin Ananyev  size_t              data_size;
56e18a033bSKonstantin Ananyev
57e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t            include_name;
58e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t            includes;
59e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t            entries;
60e18a033bSKonstantin Ananyev
61e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             ranges:1;
62e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             outside_entries:1;
63e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             allow_binary_include:1;
64e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             binary_include:1;
65e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             proxy_recursive:1;
66e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_conf_ctx_t;
67e18a033bSKonstantin Ananyev
68e18a033bSKonstantin Ananyev
69e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
70e18a033bSKonstantin Ananyev  union {
71e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_http_geo_trees_t     trees;
72e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_http_geo_high_ranges_t  high;
73e18a033bSKonstantin Ananyev  } u;
74e18a033bSKonstantin Ananyev
75e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t           *proxies;
76e18a033bSKonstantin Ananyev  unsigned             proxy_recursive:1;
77e18a033bSKonstantin Ananyev
78e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_int_t            index;
79e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_ctx_t;
80e18a033bSKonstantin Ananyev
81e18a033bSKonstantin Ananyev
82e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_geo_addr(ngx_http_request_t *r,
83e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_ctx_t *ctx, ngx_addr_t *addr);
84e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_geo_real_addr(ngx_http_request_t *r,
85e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_ctx_t *ctx, ngx_addr_t *addr);
86e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_block(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
87e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *dummy, void *conf);
88e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_range(ngx_conf_t *cf, ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx,
89e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t *value);
90e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_add_range(ngx_conf_t *cf,
91e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx, in_addr_t start, in_addr_t end);
92e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_uint_t ngx_http_geo_delete_range(ngx_conf_t *cf,
93e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx, in_addr_t start, in_addr_t end);
94e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_cidr(ngx_conf_t *cf, ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx,
95e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t *value);
96e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_cidr_add(ngx_conf_t *cf, ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx,
97e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_cidr_t *cidr, ngx_str_t *value, ngx_str_t *net);
98e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_variable_value_t *ngx_http_geo_value(ngx_conf_t *cf,
99e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx, ngx_str_t *value);
100e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_add_proxy(ngx_conf_t *cf,
101e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx, ngx_cidr_t *cidr);
102e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_geo_cidr_value(ngx_conf_t *cf, ngx_str_t *net,
103e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_cidr_t *cidr);
104e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_geo_include(ngx_conf_t *cf, ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx,
105e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t *name);
106e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_geo_include_binary_base(ngx_conf_t *cf,
107e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx, ngx_str_t *name);
108e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void ngx_http_geo_create_binary_base(ngx_http_geo_conf_ctx_t *ctx);
109e18a033bSKonstantin Ananyevstatic u_char *ngx_http_geo_copy_values(u_char *base, u_char *p,
110e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_rbtree_node_t *node, ngx_rbtree_node_t *sentinel);
111e18a033bSKonstantin Ananyev
112e18a033bSKonstantin Ananyev
113e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_command_t ngx_http_geo_commands[] = {
114e18a033bSKonstantin Ananyev
115e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("geo"),
116e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_CONF_BLOCK|NGX_CONF_TAKE12,
117e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_http_geo_block,
118e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_MAIN_CONF_OFFSET,
119e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
120e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
121e18a033bSKonstantin Ananyev
122e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_null_command
123e18a033bSKonstantin Ananyev};
124e18a033bSKonstantin Ananyev
125e18a033bSKonstantin Ananyev
126e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_module_t ngx_http_geo_module_ctx = {
127e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* preconfiguration */
128e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* postconfiguration */
129e18a033bSKonstantin Ananyev
130e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* create main configuration */
131e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init main configuration */
132e18a033bSKonstantin Ananyev
133e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* create server configuration */
134e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* merge server configuration */
135e18a033bSKonstantin Ananyev
136e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* create location configuration */
137e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL                  /* merge location configuration */
138e18a033bSKonstantin Ananyev};
139e18a033bSKonstantin Ananyev
140e18a033bSKonstantin Ananyev
141e18a033bSKonstantin Ananyevngx_module_t ngx_http_geo_module = {
142e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1,
143e18a033bSKonstantin Ananyev  &ngx_http_geo_module_ctx,       /* module context */
144e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_commands,         /* module directives */
145e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_HTTP_MODULE,            /* module type */
146e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init master */
147e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init module */
148e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init process */
149e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init thread */
150e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit thread */
151e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit process */
152e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit master */
153e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1_PADDING
154e18a033bSKonstantin Ananyev};
155e18a033bSKonstantin Ananyev
156e18a033bSKonstantin Ananyev
157e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
158e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char  GEORNG[6];
159e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char  version;
160e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char  ptr_size;
161e18a033bSKonstantin Ananyev  uint32_t endianness;
162e18a033bSKonstantin Ananyev  uint32_t crc32;
163e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_geo_header_t;
164e18a033bSKonstantin Ananyev
165e18a033bSKonstantin Ananyev
166e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_geo_header_t ngx_http_geo_header = {
167e18a033bSKonstantin Ananyev  { 'G', 'E', 'O', 'R', 'N', 'G' }, 0, sizeof(void *), 0x12345678, 0
168e18a033bSKonstantin Ananyev};
169e18a033bSKonstantin Ananyev
170e18a033bSKonstantin Ananyev
171e18a033bSKonstantin Ananyev/* geo range is AF_INET only */
172e18a033bSKonstantin Ananyev
173e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
174e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_geo_cidr_variable(ngx_http_request_t *r, ngx_http_variable_value_t *v,
175e18a033bSKonstantin Ananyev  uintptr_t data)
176e18a033bSKonstantin Ananyev{
177e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_ctx_t *ctx = (ngx_http_geo_ctx_t *) data;
178e18a033bSKonstantin Ananyev
179e18a033bSKonstantin Ananyev  in_addr_t          inaddr;
180e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t         addr;
181e18a033bSKonstantin Ananyev  struct sockaddr_in     *sin;
182e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t *vv;
183e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
184e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char           *p;
185e18a033bSKonstantin Ananyev  struct in6_addr      *inaddr6;
186e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
187e18a033bSKonstantin Ananyev
188e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_http_geo_addr(r, ctx, &addr) != NGX_OK) {
189e18a033bSKonstantin Ananyev    vv = (ngx_http_variable_value_t *)
190e18a033bSKonstantin Ananyev         ngx_radix32tree_find(ctx->u.trees.tree, INADDR_NONE);
191e18a033bSKonstantin Ananyev    goto done;
192e18a033bSKonstantin Ananyev  }
193e18a033bSKonstantin Ananyev
194e18a033bSKonstantin Ananyev  switch (addr.sockaddr->sa_family) {
195e18a033bSKonstantin Ananyev
196e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
197e18a033bSKonstantin Ananyev  case AF_INET6:
198e18a033bSKonstantin Ananyev    inaddr6 = &((struct sockaddr_in6 *) addr.sockaddr)->sin6_addr;
199e18a033bSKonstantin Ananyev    p = inaddr6->s6_addr;
200e18a033bSKonstantin Ananyev
201e18a033bSKonstantin Ananyev    if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(inaddr6)) {
202e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr = p[12] << 24;
203e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr += p[13] << 16;
204e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr += p[14] << 8;
205e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr += p[15];
206e18a033bSKonstantin Ananyev
207e18a033bSKonstantin Ananyev      vv = (ngx_http_variable_value_t *)
208e18a033bSKonstantin Ananyev           ngx_radix32tree_find(ctx->u.trees.tree, inaddr);
209e18a033bSKonstantin Ananyev
210e18a033bSKonstantin Ananyev    } else {
211e18a033bSKonstantin Ananyev      vv = (ngx_http_variable_value_t *)
212e18a033bSKonstantin Ananyev           ngx_radix128tree_find(ctx->u.trees.tree6, p);
213e18a033bSKonstantin Ananyev    }
214e18a033bSKonstantin Ananyev
215e18a033bSKonstantin Ananyev    break;
216e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
217e18a033bSKonstantin Ananyev
218e18a033bSKonstantin Ananyev  default: /* AF_INET */
219e18a033bSKonstantin Ananyev    sin = (struct sockaddr_in *) addr.sockaddr;
220e18a033bSKonstantin Ananyev    inaddr = ntohl(sin->sin_addr.s_addr);
221e18a033bSKonstantin Ananyev
222e18a033bSKonstantin Ananyev    vv = (ngx_http_variable_value_t *)
223e18a033bSKonstantin Ananyev         ngx_radix32tree_find(ctx->u.trees.tree, inaddr);
224e18a033bSKonstantin Ananyev
225e18a033bSKonstantin Ananyev    break;
226e18a033bSKonstantin Ananyev  }
227e18a033bSKonstantin Ananyev
228e18a033bSKonstantin Ananyevdone:
229e18a033bSKonstantin Ananyev
230e18a033bSKonstantin Ananyev  *v = *vv;
231e18a033bSKonstantin Ananyev
232e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
233e18a033bSKonstantin Ananyev          "http geo: %v", v);
234e18a033bSKonstantin Ananyev
235e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_OK;
236e18a033bSKonstantin Ananyev}
237e18a033bSKonstantin Ananyev
238e18a033bSKonstantin Ananyev
239e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
240e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_geo_range_variable(ngx_http_request_t *r, ngx_http_variable_value_t *v,
241e18a033bSKonstantin Ananyev  uintptr_t data)
242e18a033bSKonstantin Ananyev{
243e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_ctx_t *ctx = (ngx_http_geo_ctx_t *) data;
244e18a033bSKonstantin Ananyev
245e18a033bSKonstantin Ananyev  in_addr_t       inaddr;
246e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t       addr;
247e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t       n;
248e18a033bSKonstantin Ananyev  struct sockaddr_in  *sin;
249e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_range_t *range;
250e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
251e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char        *p;
252e18a033bSKonstantin Ananyev  struct in6_addr    *inaddr6;
253e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
254e18a033bSKonstantin Ananyev
255e18a033bSKonstantin Ananyev  *v = *ctx->u.high.default_value;
256e18a033bSKonstantin Ananyev
257e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_http_geo_addr(r, ctx, &addr) == NGX_OK) {
258e18a033bSKonstantin Ananyev
259e18a033bSKonstantin Ananyev    switch (addr.sockaddr->sa_family) {
260e18a033bSKonstantin Ananyev
261e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
262e18a033bSKonstantin Ananyev    case AF_INET6:
263e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr6 = &((struct sockaddr_in6 *) addr.sockaddr)->sin6_addr;
264e18a033bSKonstantin Ananyev
265e18a033bSKonstantin Ananyev      if (IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(inaddr6)) {
266e18a033bSKonstantin Ananyev        p = inaddr6->s6_addr;
267e18a033bSKonstantin Ananyev
268e18a033bSKonstantin Ananyev        inaddr = p[12] << 24;
269e18a033bSKonstantin Ananyev        inaddr += p[13] << 16;
270e18a033bSKonstantin Ananyev        inaddr += p[14] << 8;
271e18a033bSKonstantin Ananyev        inaddr += p[15];
272e18a033bSKonstantin Ananyev
273e18a033bSKonstantin Ananyev      } else {
274e18a033bSKonstantin Ananyev        inaddr = INADDR_NONE;
275e18a033bSKonstantin Ananyev      }
276e18a033bSKonstantin Ananyev
277e18a033bSKonstantin Ananyev      break;
278e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
279e18a033bSKonstantin Ananyev
280e18a033bSKonstantin Ananyev    default: /* AF_INET */
281e18a033bSKonstantin Ananyev      sin = (struct sockaddr_in *) addr.sockaddr;
282e18a033bSKonstantin Ananyev      inaddr = ntohl(sin->sin_addr.s_addr);
283e18a033bSKonstantin Ananyev      break;
284e18a033bSKonstantin Ananyev    }
285e18a033bSKonstantin Ananyev
286e18a033bSKonstantin Ananyev  } else {
287e18a033bSKonstantin Ananyev    inaddr = INADDR_NONE;
288e18a033bSKonstantin Ananyev  }
289e18a033bSKonstantin Ananyev
290e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx->u.high.low) {
291e18a033bSKonstantin Ananyev    range = ctx->u.high.low[inaddr >> 16];
292e18a033bSKonstantin Ananyev
293e18a033bSKonstantin Ananyev    if (range) {
294e18a033bSKonstantin Ananyev      n = inaddr & 0xffff;
295e18a033bSKonstantin Ananyev      do {
296e18a033bSKonstantin Ananyev        if (n >= (ngx_uint_t) range->start
297e18a033bSKonstantin Ananyev          && n <= (ngx_uint_t) range->end)
298e18a033bSKonstantin Ananyev        {
299e18a033bSKonstantin Ananyev          *v = *range->value;
300e18a033bSKonstantin Ananyev          break;
301e18a033bSKonstantin Ananyev        }
302e18a033bSKonstantin Ananyev      } while ((++range)->value);
303e18a033bSKonstantin Ananyev    }
304e18a033bSKonstantin Ananyev  }
305e18a033bSKonstantin Ananyev
306e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
307e18a033bSKonstantin Ananyev          "http geo: %v", v);
308e18a033bSKonstantin Ananyev
309e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_OK;
310e18a033bSKonstantin Ananyev}
311e18a033bSKonstantin Ananyev
312e18a033bSKonstantin Ananyev
313e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
314e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_geo_addr(ngx_http_request_t *r, ngx_http_geo_ctx_t *ctx,
315e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t *addr)
316e18a033bSKonstantin Ananyev{
317e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t *xfwd;
318e18a033bSKonstantin Ananyev
319e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_http_geo_real_addr(r, ctx, addr) != NGX_OK) {
320e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
321e18a033bSKonstantin Ananyev  }
322e18a033bSKonstantin Ananyev
323e18a033bSKonstantin Ananyev  xfwd = &r->headers_in.x_forwarded_for;
324e18a033bSKonstantin Ananyev
325e18a033bSKonstantin Ananyev  if (xfwd->nelts > 0 && ctx->proxies != NULL) {
326e18a033bSKonstantin Ananyev    (void) ngx_http_get_forwarded_addr(r, addr, xfwd, NULL,
327e18a033bSKonstantin Ananyev                      ctx->proxies, ctx->proxy_recursive);
328e18a033bSKonstantin Ananyev  }
329e18a033bSKonstantin Ananyev
330e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_OK;
331e18a033bSKonstantin Ananyev}
332e18a033bSKonstantin Ananyev
333e18a033bSKonstantin Ananyev
334e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
335e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_geo_real_addr(ngx_http_request_t *r, ngx_http_geo_ctx_t *ctx,
336e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t *addr)
337e18a033bSKonstantin Ananyev{
338e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t *v;
339e18a033bSKonstantin Ananyev
340e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx->index == -1) {
341e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
342e18a033bSKonstantin Ananyev            "http geo started: %V", &r->connection->addr_text);
343e18a033bSKonstantin Ananyev
344e18a033bSKonstantin Ananyev    addr->sockaddr = r->connection->sockaddr;
345e18a033bSKonstantin Ananyev    addr->socklen = r->connection->socklen;
346e18a033bSKonstantin Ananyev    /* addr->name = r->connection->addr_text; */
347e18a033bSKonstantin Ananyev
348e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_OK;
349e18a033bSKonstantin Ananyev  }
350e18a033bSKonstantin Ananyev
351e18a033bSKonstantin Ananyev  v = ngx_http_get_flushed_variable(r, ctx->index);
352e18a033bSKonstantin Ananyev
353e18a033bSKonstantin Ananyev  if (v == NULL || v->not_found) {
354e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
355e18a033bSKonstantin Ananyev            "http geo not found");
356e18a033bSKonstantin Ananyev
357e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
358e18a033bSKonstantin Ananyev  }
359e18a033bSKonstantin Ananyev
360e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
361e18a033bSKonstantin Ananyev          "http geo started: %v", v);
362e18a033bSKonstantin Ananyev
363e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_parse_addr(r->pool, addr, v->data, v->len) == NGX_OK) {
364e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_OK;
365e18a033bSKonstantin Ananyev  }
366e18a033bSKonstantin Ananyev
367e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_ERROR;
368e18a033bSKonstantin Ananyev}
369e18a033bSKonstantin Ananyev
370e18a033bSKonstantin Ananyev
371e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
372e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_geo_block(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
373e18a033bSKonstantin Ananyev{
374e18a033bSKonstantin Ananyev  char           *rv;
375e18a033bSKonstantin Ananyev  size_t          len;
376e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t        *value, name;
377e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t        i;
378e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_t        save;
379e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_pool_t        *pool;
380e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t       *a;
381e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_t   *var;
382e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_ctx_t    *geo;
383e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_geo_conf_ctx_t  ctx;
384e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
385e18a033bSKonstantin Ananyev  static struct in6_addr  zero;
386e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
387e18a033bSKonstantin Ananyev
388e18a033bSKonstantin Ananyev  value = cf->args->elts;
389e18a033bSKonstantin Ananyev
390e18a033bSKonstantin Ananyev  geo = ngx_palloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_geo_ctx_t));
391e18a033bSKonstantin Ananyev  if (geo == NULL) {
392e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
393e18a033bSKonstantin Ananyev  }
394e18a033bSKonstantin Ananyev
395e18a033bSKonstantin Ananyev  name = value[1];
396e18a033bSKonstantin Ananyev
397e18a033bSKonstantin Ananyev  if (name.data[0] != '$') {
398e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
399e18a033bSKonstantin Ananyev              "invalid variable name \"%V\"", &name);
400e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
401e18a033bSKonstantin Ananyev  }
402e18a033bSKonstantin Ananyev
403e18a033bSKonstantin Ananyev  name.len--;
404e18a033bSKonstantin Ananyev  name.data++;
405e18a033bSKonstantin Ananyev
406e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cf->args->nelts == 3) {
407e18a033bSKonstantin Ananyev
408e18a033bSKonstantin Ananyev    geo->index = ngx_http_get_variable_index(cf, &name);
409e18a033bSKonstantin Ananyev    if (geo->index == NGX_ERROR) {
410e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_CONF_ERROR;
411e18a033bSKonstantin Ananyev    }
412e18a033bSKonstantin Ananyev
413e18a033bSKonstantin Ananyev    name = value[2];
414e18a033bSKonstantin Ananyev
415e18a033bSKonstantin Ananyev    if (name.data[0] != '$') {
416