1e18a033bSKonstantin Ananyev
2e18a033bSKonstantin Ananyev/*
3e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Igor Sysoev
4e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Nginx, Inc.
5e18a033bSKonstantin Ananyev */
6e18a033bSKonstantin Ananyev
7e18a033bSKonstantin Ananyev
8e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_config.h>
9e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_core.h>
10e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_http.h>
11e18a033bSKonstantin Ananyev
12e18a033bSKonstantin Ananyev
13e18a033bSKonstantin Ananyev#define NGX_HTTP_REALIP_XREALIP 0
14e18a033bSKonstantin Ananyev#define NGX_HTTP_REALIP_XFWD   1
15e18a033bSKonstantin Ananyev#define NGX_HTTP_REALIP_HEADER  2
16e18a033bSKonstantin Ananyev#define NGX_HTTP_REALIP_PROXY  3
17e18a033bSKonstantin Ananyev
18e18a033bSKonstantin Ananyev
19e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
20e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t    *from;   /* array of ngx_cidr_t */
21e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t     type;
22e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t     hash;
23e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t     header;
24e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_flag_t     recursive;
25e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_realip_loc_conf_t;
26e18a033bSKonstantin Ananyev
27e18a033bSKonstantin Ananyev
28e18a033bSKonstantin Ananyevtypedef struct {
29e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_connection_t *connection;
30e18a033bSKonstantin Ananyev  struct sockaddr  *sockaddr;
31e18a033bSKonstantin Ananyev  socklen_t     socklen;
32e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t     addr_text;
33e18a033bSKonstantin Ananyev} ngx_http_realip_ctx_t;
34e18a033bSKonstantin Ananyev
35e18a033bSKonstantin Ananyev
36e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_handler(ngx_http_request_t *r);
37e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_set_addr(ngx_http_request_t *r,
38e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t *addr);
39e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void ngx_http_realip_cleanup(void *data);
40e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_realip_from(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
41e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
42e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_realip(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
43e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *ngx_http_realip_create_loc_conf(ngx_conf_t *cf);
44e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_http_realip_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf,
45e18a033bSKonstantin Ananyev  void *parent, void *child);
46e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_add_variables(ngx_conf_t *cf);
47e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_init(ngx_conf_t *cf);
48e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_realip_ctx_t *ngx_http_realip_get_module_ctx(
49e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_request_t *r);
50e18a033bSKonstantin Ananyev
51e18a033bSKonstantin Ananyev
52e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_remote_addr_variable(ngx_http_request_t *r,
53e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t *v, uintptr_t data);
54e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_http_realip_remote_port_variable(ngx_http_request_t *r,
55e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_variable_value_t *v, uintptr_t data);
56e18a033bSKonstantin Ananyev
57e18a033bSKonstantin Ananyev
58e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_command_t ngx_http_realip_commands[] = {
59e18a033bSKonstantin Ananyev
60e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("set_real_ip_from"),
61e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
62e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_http_realip_from,
63e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
64e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
65e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
66e18a033bSKonstantin Ananyev
67e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("real_ip_header"),
68e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
69e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_http_realip,
70e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
71e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
72e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
73e18a033bSKonstantin Ananyev
74e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("real_ip_recursive"),
75e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_FLAG,
76e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_conf_set_flag_slot,
77e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
78e18a033bSKonstantin Ananyev   offsetof(ngx_http_realip_loc_conf_t, recursive),
79e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
80e18a033bSKonstantin Ananyev
81e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_null_command
82e18a033bSKonstantin Ananyev};
83e18a033bSKonstantin Ananyev
84e18a033bSKonstantin Ananyev
85e18a033bSKonstantin Ananyev
86e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_module_t ngx_http_realip_module_ctx = {
87e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_add_variables,     /* preconfiguration */
88e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_init,         /* postconfiguration */
89e18a033bSKonstantin Ananyev
90e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* create main configuration */
91e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init main configuration */
92e18a033bSKonstantin Ananyev
93e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* create server configuration */
94e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* merge server configuration */
95e18a033bSKonstantin Ananyev
96e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_create_loc_conf,    /* create location configuration */
97e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_merge_loc_conf     /* merge location configuration */
98e18a033bSKonstantin Ananyev};
99e18a033bSKonstantin Ananyev
100e18a033bSKonstantin Ananyev
101e18a033bSKonstantin Ananyevngx_module_t ngx_http_realip_module = {
102e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1,
103e18a033bSKonstantin Ananyev  &ngx_http_realip_module_ctx,      /* module context */
104e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_commands,       /* module directives */
105e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_HTTP_MODULE,            /* module type */
106e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init master */
107e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init module */
108e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init process */
109e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init thread */
110e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit thread */
111e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit process */
112e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit master */
113e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1_PADDING
114e18a033bSKonstantin Ananyev};
115e18a033bSKonstantin Ananyev
116e18a033bSKonstantin Ananyev
117e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_http_variable_t ngx_http_realip_vars[] = {
118e18a033bSKonstantin Ananyev
119e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("realip_remote_addr"), NULL,
120e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_http_realip_remote_addr_variable, 0, 0, 0 },
121e18a033bSKonstantin Ananyev
122e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("realip_remote_port"), NULL,
123e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_http_realip_remote_port_variable, 0, 0, 0 },
124e18a033bSKonstantin Ananyev
125e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_null_string, NULL, NULL, 0, 0, 0 }
126e18a033bSKonstantin Ananyev};
127e18a033bSKonstantin Ananyev
128e18a033bSKonstantin Ananyev
129e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
130e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip_handler(ngx_http_request_t *r)
131e18a033bSKonstantin Ananyev{
132e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char           *p;
133e18a033bSKonstantin Ananyev  size_t            len;
134e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t          *value;
135e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t          i, hash;
136e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_addr_t          addr;
137e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t         *xfwd;
138e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_list_part_t       *part;
139e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_table_elt_t       *header;
140e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_connection_t      *c;
141e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_ctx_t    *ctx;
142e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_loc_conf_t *rlcf;
143e18a033bSKonstantin Ananyev
144e18a033bSKonstantin Ananyev  rlcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_realip_module);
145e18a033bSKonstantin Ananyev
146e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rlcf->from == NULL) {
147e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_DECLINED;
148e18a033bSKonstantin Ananyev  }
149e18a033bSKonstantin Ananyev
150e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx = ngx_http_realip_get_module_ctx(r);
151e18a033bSKonstantin Ananyev
152e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx) {
153e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_DECLINED;
154e18a033bSKonstantin Ananyev  }
155e18a033bSKonstantin Ananyev
156e18a033bSKonstantin Ananyev  switch (rlcf->type) {
157e18a033bSKonstantin Ananyev
158e18a033bSKonstantin Ananyev  case NGX_HTTP_REALIP_XREALIP:
159e18a033bSKonstantin Ananyev
160e18a033bSKonstantin Ananyev    if (r->headers_in.x_real_ip == NULL) {
161e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_DECLINED;
162e18a033bSKonstantin Ananyev    }
163e18a033bSKonstantin Ananyev
164e18a033bSKonstantin Ananyev    value = &r->headers_in.x_real_ip->value;
165e18a033bSKonstantin Ananyev    xfwd = NULL;
166e18a033bSKonstantin Ananyev
167e18a033bSKonstantin Ananyev    break;
168e18a033bSKonstantin Ananyev
169e18a033bSKonstantin Ananyev  case NGX_HTTP_REALIP_XFWD:
170e18a033bSKonstantin Ananyev
171e18a033bSKonstantin Ananyev    xfwd = &r->headers_in.x_forwarded_for;
172e18a033bSKonstantin Ananyev
173e18a033bSKonstantin Ananyev    if (xfwd->elts == NULL) {
174e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_DECLINED;
175e18a033bSKonstantin Ananyev    }
176e18a033bSKonstantin Ananyev
177e18a033bSKonstantin Ananyev    value = NULL;
178e18a033bSKonstantin Ananyev
179e18a033bSKonstantin Ananyev    break;
180e18a033bSKonstantin Ananyev
181e18a033bSKonstantin Ananyev  case NGX_HTTP_REALIP_PROXY:
182e18a033bSKonstantin Ananyev
183e18a033bSKonstantin Ananyev    value = &r->connection->proxy_protocol_addr;
184e18a033bSKonstantin Ananyev
185e18a033bSKonstantin Ananyev    if (value->len == 0) {
186e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_DECLINED;
187e18a033bSKonstantin Ananyev    }
188e18a033bSKonstantin Ananyev
189e18a033bSKonstantin Ananyev    xfwd = NULL;
190e18a033bSKonstantin Ananyev
191e18a033bSKonstantin Ananyev    break;
192e18a033bSKonstantin Ananyev
193e18a033bSKonstantin Ananyev  default: /* NGX_HTTP_REALIP_HEADER */
194e18a033bSKonstantin Ananyev
195e18a033bSKonstantin Ananyev    part = &r->headers_in.headers.part;
196e18a033bSKonstantin Ananyev    header = part->elts;
197e18a033bSKonstantin Ananyev
198e18a033bSKonstantin Ananyev    hash = rlcf->hash;
199e18a033bSKonstantin Ananyev    len = rlcf->header.len;
200e18a033bSKonstantin Ananyev    p = rlcf->header.data;
201e18a033bSKonstantin Ananyev
202e18a033bSKonstantin Ananyev    for (i = 0; /* void */ ; i++) {
203e18a033bSKonstantin Ananyev
204e18a033bSKonstantin Ananyev      if (i >= part->nelts) {
205e18a033bSKonstantin Ananyev        if (part->next == NULL) {
206e18a033bSKonstantin Ananyev          break;
207e18a033bSKonstantin Ananyev        }
208e18a033bSKonstantin Ananyev
209e18a033bSKonstantin Ananyev        part = part->next;
210e18a033bSKonstantin Ananyev        header = part->elts;
211e18a033bSKonstantin Ananyev        i = 0;
212e18a033bSKonstantin Ananyev      }
213e18a033bSKonstantin Ananyev
214e18a033bSKonstantin Ananyev      if (hash == header[i].hash
215e18a033bSKonstantin Ananyev        && len == header[i].key.len
216e18a033bSKonstantin Ananyev        && ngx_strncmp(p, header[i].lowcase_key, len) == 0)
217e18a033bSKonstantin Ananyev      {
218e18a033bSKonstantin Ananyev        value = &header[i].value;
219e18a033bSKonstantin Ananyev        xfwd = NULL;
220e18a033bSKonstantin Ananyev
221e18a033bSKonstantin Ananyev        goto found;
222e18a033bSKonstantin Ananyev      }
223e18a033bSKonstantin Ananyev    }
224e18a033bSKonstantin Ananyev
225e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_DECLINED;
226e18a033bSKonstantin Ananyev  }
227e18a033bSKonstantin Ananyev
228e18a033bSKonstantin Ananyevfound:
229e18a033bSKonstantin Ananyev
230e18a033bSKonstantin Ananyev  c = r->connection;
231e18a033bSKonstantin Ananyev
232e18a033bSKonstantin Ananyev  addr.sockaddr = c->sockaddr;
233e18a033bSKonstantin Ananyev  addr.socklen = c->socklen;
234e18a033bSKonstantin Ananyev  /* addr.name = c->addr_text; */
235e18a033bSKonstantin Ananyev
236e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_http_get_forwarded_addr(r, &addr, xfwd, value, rlcf->from,
237e18a033bSKonstantin Ananyev                  rlcf->recursive)
238e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_DECLINED)
239e18a033bSKonstantin Ananyev  {
240e18a033bSKonstantin Ananyev    if (rlcf->type == NGX_HTTP_REALIP_PROXY) {
241e18a033bSKonstantin Ananyev      ngx_inet_set_port(addr.sockaddr, c->proxy_protocol_port);
242e18a033bSKonstantin Ananyev    }
243e18a033bSKonstantin Ananyev
244e18a033bSKonstantin Ananyev    return ngx_http_realip_set_addr(r, &addr);
245e18a033bSKonstantin Ananyev  }
246e18a033bSKonstantin Ananyev
247e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_DECLINED;
248e18a033bSKonstantin Ananyev}
249e18a033bSKonstantin Ananyev
250e18a033bSKonstantin Ananyev
251e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
252e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip_set_addr(ngx_http_request_t *r, ngx_addr_t *addr)
253e18a033bSKonstantin Ananyev{
254e18a033bSKonstantin Ananyev  size_t         len;
255e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char         *p;
256e18a033bSKonstantin Ananyev  u_char         text[NGX_SOCKADDR_STRLEN];
257e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_connection_t    *c;
258e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_pool_cleanup_t   *cln;
259e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_ctx_t *ctx;
260e18a033bSKonstantin Ananyev
261e18a033bSKonstantin Ananyev  cln = ngx_pool_cleanup_add(r->pool, sizeof(ngx_http_realip_ctx_t));
262e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cln == NULL) {
263e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
264e18a033bSKonstantin Ananyev  }
265e18a033bSKonstantin Ananyev
266e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx = cln->data;
267e18a033bSKonstantin Ananyev
268e18a033bSKonstantin Ananyev  c = r->connection;
269e18a033bSKonstantin Ananyev
270e18a033bSKonstantin Ananyev  len = ngx_sock_ntop(addr->sockaddr, addr->socklen, text,
271e18a033bSKonstantin Ananyev            NGX_SOCKADDR_STRLEN, 0);
272e18a033bSKonstantin Ananyev  if (len == 0) {
273e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
274e18a033bSKonstantin Ananyev  }
275e18a033bSKonstantin Ananyev
276e18a033bSKonstantin Ananyev  p = ngx_pnalloc(c->pool, len);
277e18a033bSKonstantin Ananyev  if (p == NULL) {
278e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
279e18a033bSKonstantin Ananyev  }
280e18a033bSKonstantin Ananyev
281e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_memcpy(p, text, len);
282e18a033bSKonstantin Ananyev
283e18a033bSKonstantin Ananyev  cln->handler = ngx_http_realip_cleanup;
284e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_set_ctx(r, ctx, ngx_http_realip_module);
285e18a033bSKonstantin Ananyev
286e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->connection = c;
287e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->sockaddr = c->sockaddr;
288e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->socklen = c->socklen;
289e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->addr_text = c->addr_text;
290e18a033bSKonstantin Ananyev
291e18a033bSKonstantin Ananyev  c->sockaddr = addr->sockaddr;
292e18a033bSKonstantin Ananyev  c->socklen = addr->socklen;
293e18a033bSKonstantin Ananyev  c->addr_text.len = len;
294e18a033bSKonstantin Ananyev  c->addr_text.data = p;
295e18a033bSKonstantin Ananyev
296e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_DECLINED;
297e18a033bSKonstantin Ananyev}
298e18a033bSKonstantin Ananyev
299e18a033bSKonstantin Ananyev
300e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void
301e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip_cleanup(void *data)
302e18a033bSKonstantin Ananyev{
303e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_ctx_t *ctx = data;
304e18a033bSKonstantin Ananyev
305e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_connection_t *c;
306e18a033bSKonstantin Ananyev
307e18a033bSKonstantin Ananyev  c = ctx->connection;
308e18a033bSKonstantin Ananyev
309e18a033bSKonstantin Ananyev  c->sockaddr = ctx->sockaddr;
310e18a033bSKonstantin Ananyev  c->socklen = ctx->socklen;
311e18a033bSKonstantin Ananyev  c->addr_text = ctx->addr_text;
312e18a033bSKonstantin Ananyev}
313e18a033bSKonstantin Ananyev
314e18a033bSKonstantin Ananyev
315e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
316e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip_from(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
317e18a033bSKonstantin Ananyev{
318e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_loc_conf_t *rlcf = conf;
319e18a033bSKonstantin Ananyev
320e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_int_t        rc;
321e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t        *value;
322e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_cidr_t       *cidr;
323e18a033bSKonstantin Ananyev
324e18a033bSKonstantin Ananyev  value = cf->args->elts;
325e18a033bSKonstantin Ananyev
326e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rlcf->from == NULL) {
327e18a033bSKonstantin Ananyev    rlcf->from = ngx_array_create(cf->pool, 2,
328e18a033bSKonstantin Ananyev                   sizeof(ngx_cidr_t));
329e18a033bSKonstantin Ananyev    if (rlcf->from == NULL) {
330e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_CONF_ERROR;
331e18a033bSKonstantin Ananyev    }
332e18a033bSKonstantin Ananyev  }
333e18a033bSKonstantin Ananyev
334e18a033bSKonstantin Ananyev  cidr = ngx_array_push(rlcf->from);
335e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cidr == NULL) {
336e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
337e18a033bSKonstantin Ananyev  }
338e18a033bSKonstantin Ananyev
339e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_UNIX_DOMAIN)
340e18a033bSKonstantin Ananyev
341e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_strcmp(value[1].data, "unix:") == 0) {
342e18a033bSKonstantin Ananyev    cidr->family = AF_UNIX;
343e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_OK;
344e18a033bSKonstantin Ananyev  }
345e18a033bSKonstantin Ananyev
346e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
347e18a033bSKonstantin Ananyev
348e18a033bSKonstantin Ananyev  rc = ngx_ptocidr(&value[1], cidr);
349e18a033bSKonstantin Ananyev
350e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rc == NGX_ERROR) {
351e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "invalid parameter \"%V\"",
352e18a033bSKonstantin Ananyev              &value[1]);
353e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
354e18a033bSKonstantin Ananyev  }
355e18a033bSKonstantin Ananyev
356e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rc == NGX_DONE) {
357e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_conf_log_error(NGX_LOG_WARN, cf, 0,
358e18a033bSKonstantin Ananyev              "low address bits of %V are meaningless", &value[1]);
359e18a033bSKonstantin Ananyev  }
360e18a033bSKonstantin Ananyev
361e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_CONF_OK;
362e18a033bSKonstantin Ananyev}
363e18a033bSKonstantin Ananyev
364e18a033bSKonstantin Ananyev
365e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
366e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
367e18a033bSKonstantin Ananyev{
368e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_loc_conf_t *rlcf = conf;
369e18a033bSKonstantin Ananyev
370e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t *value;
371e18a033bSKonstantin Ananyev
372e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rlcf->type != NGX_CONF_UNSET_UINT) {
373e18a033bSKonstantin Ananyev    return "is duplicate";
374e18a033bSKonstantin Ananyev  }
375e18a033bSKonstantin Ananyev
376e18a033bSKonstantin Ananyev  value = cf->args->elts;
377e18a033bSKonstantin Ananyev
378e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_strcmp(value[1].data, "X-Real-IP") == 0) {
379e18a033bSKonstantin Ananyev    rlcf->type = NGX_HTTP_REALIP_XREALIP;
380e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_OK;
381e18a033bSKonstantin Ananyev  }
382e18a033bSKonstantin Ananyev
383e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_strcmp(value[1].data, "X-Forwarded-For") == 0) {
384e18a033bSKonstantin Ananyev    rlcf->type = NGX_HTTP_REALIP_XFWD;
385e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_OK;
386e18a033bSKonstantin Ananyev  }
387e18a033bSKonstantin Ananyev
388e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_strcmp(value[1].data, "proxy_protocol") == 0) {
389e18a033bSKonstantin Ananyev    rlcf->type = NGX_HTTP_REALIP_PROXY;
390e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_OK;
391e18a033bSKonstantin Ananyev  }
392e18a033bSKonstantin Ananyev
393e18a033bSKonstantin Ananyev  rlcf->type = NGX_HTTP_REALIP_HEADER;
394e18a033bSKonstantin Ananyev  rlcf->hash = ngx_hash_strlow(value[1].data, value[1].data, value[1].len);
395e18a033bSKonstantin Ananyev  rlcf->header = value[1];
396e18a033bSKonstantin Ananyev
397e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_CONF_OK;
398e18a033bSKonstantin Ananyev}
399e18a033bSKonstantin Ananyev
400e18a033bSKonstantin Ananyev
401e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *
402e18a033bSKonstantin Ananyevngx_http_realip_create_loc_conf(ngx_conf_t *cf)
403e18a033bSKonstantin Ananyev{
404e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_http_realip_loc_conf_t *conf;
405e18a033bSKonstantin Ananyev
406e18a033bSKonstantin Ananyev  conf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_realip_loc_conf_t));
407e18a033bSKonstantin Ananyev  if (conf == NULL) {
408e18a033bSKonstantin Ananyev    return NULL;
409e18a033bSKonstantin Ananyev  }
410e18a033bSKonstantin Ananyev
411e18a033bSKonstantin Ananyev  /*
412e18a033bSKonstantin Ananyev   * set by ngx_pcalloc():
413e18a033bSKonstantin Ananyev   *
414e18a033bSKonstantin Ananyev   *   conf->from = NULL;
415e18a033bSKonstantin Ananyev   *   conf->hash = 0;
416e18a033bSKonstantin Ananyev   *   conf->header = { 0, NULL };
417e18a033bSKonstantin Ananyev   */
418