1e18a033bSKonstantin Ananyev
2e18a033bSKonstantin Ananyev/*
3e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Roman Arutyunyan
4e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Nginx, Inc.
5e18a033bSKonstantin Ananyev */
6e18a033bSKonstantin Ananyev
7e18a033bSKonstantin Ananyev
8e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_config.h>
9e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_core.h>
10e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_event.h>
11e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_stream.h>
12e18a033bSKonstantin Ananyev
13e18a033bSKonstantin Ananyev
14e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_stream_block(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
15e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_init_phases(ngx_conf_t *cf,
16e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_core_main_conf_t *cmcf);
17e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_init_phase_handlers(ngx_conf_t *cf,
18e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_core_main_conf_t *cmcf);
19e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_add_ports(ngx_conf_t *cf, ngx_array_t *ports,
20e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_listen_t *listen);
21e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_stream_optimize_servers(ngx_conf_t *cf, ngx_array_t *ports);
22e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_add_addrs(ngx_conf_t *cf, ngx_stream_port_t *stport,
23e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_conf_addr_t *addr);
24e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
25e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_add_addrs6(ngx_conf_t *cf,
26e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_port_t *stport, ngx_stream_conf_addr_t *addr);
27e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
28e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t ngx_stream_cmp_conf_addrs(const void *one, const void *two);
29e18a033bSKonstantin Ananyev
30e18a033bSKonstantin Ananyev
31e18a033bSKonstantin Ananyevngx_uint_t ngx_stream_max_module;
32e18a033bSKonstantin Ananyev
33e18a033bSKonstantin Ananyev
34e18a033bSKonstantin Ananyevngx_stream_filter_pt ngx_stream_top_filter;
35e18a033bSKonstantin Ananyev
36e18a033bSKonstantin Ananyev
37e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_command_t ngx_stream_commands[] = {
38e18a033bSKonstantin Ananyev
39e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("stream"),
40e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIN_CONF|NGX_CONF_BLOCK|NGX_CONF_NOARGS,
41e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_stream_block,
42e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
43e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
44e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
45e18a033bSKonstantin Ananyev
46e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_null_command
47e18a033bSKonstantin Ananyev};
48e18a033bSKonstantin Ananyev
49e18a033bSKonstantin Ananyev
50e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_core_module_t ngx_stream_module_ctx = {
51e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_string("stream"),
52e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,
53e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL
54e18a033bSKonstantin Ananyev};
55e18a033bSKonstantin Ananyev
56e18a033bSKonstantin Ananyev
57e18a033bSKonstantin Ananyevngx_module_t ngx_stream_module = {
58e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1,
59e18a033bSKonstantin Ananyev  &ngx_stream_module_ctx,        /* module context */
60e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_commands,          /* module directives */
61e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_CORE_MODULE,            /* module type */
62e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init master */
63e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init module */
64e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init process */
65e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init thread */
66e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit thread */
67e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit process */
68e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit master */
69e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1_PADDING
70e18a033bSKonstantin Ananyev};
71e18a033bSKonstantin Ananyev
72e18a033bSKonstantin Ananyev
73e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
74e18a033bSKonstantin Ananyevngx_stream_block(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
75e18a033bSKonstantin Ananyev{
76e18a033bSKonstantin Ananyev  char             *rv;
77e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t           i, m, mi, s;
78e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_t           pcf;
79e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_array_t          ports;
80e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_listen_t      *listen;
81e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_module_t      *module;
82e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_conf_ctx_t     *ctx;
83e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_core_srv_conf_t  **cscfp;
84e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_core_main_conf_t  *cmcf;
85e18a033bSKonstantin Ananyev
86e18a033bSKonstantin Ananyev  if (*(ngx_stream_conf_ctx_t **) conf) {
87e18a033bSKonstantin Ananyev    return "is duplicate";
88e18a033bSKonstantin Ananyev  }
89e18a033bSKonstantin Ananyev
90e18a033bSKonstantin Ananyev  /* the main stream context */
91e18a033bSKonstantin Ananyev
92e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_stream_conf_ctx_t));
93e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx == NULL) {
94e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
95e18a033bSKonstantin Ananyev  }
96e18a033bSKonstantin Ananyev
97e18a033bSKonstantin Ananyev  *(ngx_stream_conf_ctx_t **) conf = ctx;
98e18a033bSKonstantin Ananyev
99e18a033bSKonstantin Ananyev  /* count the number of the stream modules and set up their indices */
100e18a033bSKonstantin Ananyev
101e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_max_module = ngx_count_modules(cf->cycle, NGX_STREAM_MODULE);
102e18a033bSKonstantin Ananyev
103e18a033bSKonstantin Ananyev
104e18a033bSKonstantin Ananyev  /* the stream main_conf context, it's the same in the all stream contexts */
105e18a033bSKonstantin Ananyev
106e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->main_conf = ngx_pcalloc(cf->pool,
107e18a033bSKonstantin Ananyev                 sizeof(void *) * ngx_stream_max_module);
108e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx->main_conf == NULL) {
109e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
110e18a033bSKonstantin Ananyev  }
111e18a033bSKonstantin Ananyev
112e18a033bSKonstantin Ananyev
113e18a033bSKonstantin Ananyev  /*
114e18a033bSKonstantin Ananyev   * the stream null srv_conf context, it is used to merge
115e18a033bSKonstantin Ananyev   * the server{}s' srv_conf's
116e18a033bSKonstantin Ananyev   */
117e18a033bSKonstantin Ananyev
118e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->srv_conf = ngx_pcalloc(cf->pool,
119e18a033bSKonstantin Ananyev                sizeof(void *) * ngx_stream_max_module);
120e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx->srv_conf == NULL) {
121e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
122e18a033bSKonstantin Ananyev  }
123e18a033bSKonstantin Ananyev
124e18a033bSKonstantin Ananyev
125e18a033bSKonstantin Ananyev  /*
126e18a033bSKonstantin Ananyev   * create the main_conf's and the null srv_conf's of the all stream modules
127e18a033bSKonstantin Ananyev   */
128e18a033bSKonstantin Ananyev
129e18a033bSKonstantin Ananyev  for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
130e18a033bSKonstantin Ananyev    if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_STREAM_MODULE) {
131e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
132e18a033bSKonstantin Ananyev    }
133e18a033bSKonstantin Ananyev
134e18a033bSKonstantin Ananyev    module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
135e18a033bSKonstantin Ananyev    mi = cf->cycle->modules[m]->ctx_index;
136e18a033bSKonstantin Ananyev
137e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->create_main_conf) {
138e18a033bSKonstantin Ananyev      ctx->main_conf[mi] = module->create_main_conf(cf);
139e18a033bSKonstantin Ananyev      if (ctx->main_conf[mi] == NULL) {
140e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
141e18a033bSKonstantin Ananyev      }
142e18a033bSKonstantin Ananyev    }
143e18a033bSKonstantin Ananyev
144e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->create_srv_conf) {
145e18a033bSKonstantin Ananyev      ctx->srv_conf[mi] = module->create_srv_conf(cf);
146e18a033bSKonstantin Ananyev      if (ctx->srv_conf[mi] == NULL) {
147e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
148e18a033bSKonstantin Ananyev      }
149e18a033bSKonstantin Ananyev    }
150e18a033bSKonstantin Ananyev  }
151e18a033bSKonstantin Ananyev
152e18a033bSKonstantin Ananyev
153e18a033bSKonstantin Ananyev  pcf = *cf;
154e18a033bSKonstantin Ananyev  cf->ctx = ctx;
155e18a033bSKonstantin Ananyev
156e18a033bSKonstantin Ananyev  for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
157e18a033bSKonstantin Ananyev    if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_STREAM_MODULE) {
158e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
159e18a033bSKonstantin Ananyev    }
160e18a033bSKonstantin Ananyev
161e18a033bSKonstantin Ananyev    module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
162e18a033bSKonstantin Ananyev
163e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->preconfiguration) {
164e18a033bSKonstantin Ananyev      if (module->preconfiguration(cf) != NGX_OK) {
165e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
166e18a033bSKonstantin Ananyev      }
167e18a033bSKonstantin Ananyev    }
168e18a033bSKonstantin Ananyev  }
169e18a033bSKonstantin Ananyev
170e18a033bSKonstantin Ananyev
171e18a033bSKonstantin Ananyev  /* parse inside the stream{} block */
172e18a033bSKonstantin Ananyev
173e18a033bSKonstantin Ananyev  cf->module_type = NGX_STREAM_MODULE;
174e18a033bSKonstantin Ananyev  cf->cmd_type = NGX_STREAM_MAIN_CONF;
175e18a033bSKonstantin Ananyev  rv = ngx_conf_parse(cf, NULL);
176e18a033bSKonstantin Ananyev
177e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rv != NGX_CONF_OK) {
178e18a033bSKonstantin Ananyev    *cf = pcf;
179e18a033bSKonstantin Ananyev    return rv;
180e18a033bSKonstantin Ananyev  }
181e18a033bSKonstantin Ananyev
182e18a033bSKonstantin Ananyev
183e18a033bSKonstantin Ananyev  /* init stream{} main_conf's, merge the server{}s' srv_conf's */
184e18a033bSKonstantin Ananyev
185e18a033bSKonstantin Ananyev  cmcf = ctx->main_conf[ngx_stream_core_module.ctx_index];
186e18a033bSKonstantin Ananyev  cscfp = cmcf->servers.elts;
187e18a033bSKonstantin Ananyev
188e18a033bSKonstantin Ananyev  for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
189e18a033bSKonstantin Ananyev    if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_STREAM_MODULE) {
190e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
191e18a033bSKonstantin Ananyev    }
192e18a033bSKonstantin Ananyev
193e18a033bSKonstantin Ananyev    module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
194e18a033bSKonstantin Ananyev    mi = cf->cycle->modules[m]->ctx_index;
195e18a033bSKonstantin Ananyev
196e18a033bSKonstantin Ananyev    /* init stream{} main_conf's */
197e18a033bSKonstantin Ananyev
198e18a033bSKonstantin Ananyev    cf->ctx = ctx;
199e18a033bSKonstantin Ananyev
200e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->init_main_conf) {
201e18a033bSKonstantin Ananyev      rv = module->init_main_conf(cf, ctx->main_conf[mi]);
202e18a033bSKonstantin Ananyev      if (rv != NGX_CONF_OK) {
203e18a033bSKonstantin Ananyev        *cf = pcf;
204e18a033bSKonstantin Ananyev        return rv;
205e18a033bSKonstantin Ananyev      }
206e18a033bSKonstantin Ananyev    }
207e18a033bSKonstantin Ananyev
208e18a033bSKonstantin Ananyev    for (s = 0; s < cmcf->servers.nelts; s++) {
209e18a033bSKonstantin Ananyev
210e18a033bSKonstantin Ananyev      /* merge the server{}s' srv_conf's */
211e18a033bSKonstantin Ananyev
212e18a033bSKonstantin Ananyev      cf->ctx = cscfp[s]->ctx;
213e18a033bSKonstantin Ananyev
214e18a033bSKonstantin Ananyev      if (module->merge_srv_conf) {
215e18a033bSKonstantin Ananyev        rv = module->merge_srv_conf(cf,
216e18a033bSKonstantin Ananyev                      ctx->srv_conf[mi],
217e18a033bSKonstantin Ananyev                      cscfp[s]->ctx->srv_conf[mi]);
218e18a033bSKonstantin Ananyev        if (rv != NGX_CONF_OK) {
219e18a033bSKonstantin Ananyev          *cf = pcf;
220e18a033bSKonstantin Ananyev          return rv;
221e18a033bSKonstantin Ananyev        }
222e18a033bSKonstantin Ananyev      }
223e18a033bSKonstantin Ananyev    }
224e18a033bSKonstantin Ananyev  }
225e18a033bSKonstantin Ananyev
226e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_stream_init_phases(cf, cmcf) != NGX_OK) {
227e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
228e18a033bSKonstantin Ananyev  }
229e18a033bSKonstantin Ananyev
230e18a033bSKonstantin Ananyev  for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
231e18a033bSKonstantin Ananyev    if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_STREAM_MODULE) {
232e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
233e18a033bSKonstantin Ananyev    }
234e18a033bSKonstantin Ananyev
235e18a033bSKonstantin Ananyev    module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
236e18a033bSKonstantin Ananyev
237e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->postconfiguration) {
238e18a033bSKonstantin Ananyev      if (module->postconfiguration(cf) != NGX_OK) {
239e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
240e18a033bSKonstantin Ananyev      }
241e18a033bSKonstantin Ananyev    }
242e18a033bSKonstantin Ananyev  }
243e18a033bSKonstantin Ananyev
244e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_stream_variables_init_vars(cf) != NGX_OK) {
245e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
246e18a033bSKonstantin Ananyev  }
247e18a033bSKonstantin Ananyev
248e18a033bSKonstantin Ananyev  *cf = pcf;
249e18a033bSKonstantin Ananyev
250e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_stream_init_phase_handlers(cf, cmcf) != NGX_OK) {
251e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
252e18a033bSKonstantin Ananyev  }
253e18a033bSKonstantin Ananyev
254e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&ports, cf->temp_pool, 4, sizeof(ngx_stream_conf_port_t))
255e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
256e18a033bSKonstantin Ananyev  {
257e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
258e18a033bSKonstantin Ananyev  }
259e18a033bSKonstantin Ananyev
260e18a033bSKonstantin Ananyev  listen = cmcf->listen.elts;
261e18a033bSKonstantin Ananyev
262e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 0; i < cmcf->listen.nelts; i++) {
263e18a033bSKonstantin Ananyev    if (ngx_stream_add_ports(cf, &ports, &listen[i]) != NGX_OK) {
264e18a033bSKonstantin Ananyev      return NGX_CONF_ERROR;
265e18a033bSKonstantin Ananyev    }
266e18a033bSKonstantin Ananyev  }
267e18a033bSKonstantin Ananyev
268e18a033bSKonstantin Ananyev  return ngx_stream_optimize_servers(cf, &ports);
269e18a033bSKonstantin Ananyev}
270e18a033bSKonstantin Ananyev
271e18a033bSKonstantin Ananyev
272e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
273e18a033bSKonstantin Ananyevngx_stream_init_phases(ngx_conf_t *cf, ngx_stream_core_main_conf_t *cmcf)
274e18a033bSKonstantin Ananyev{
275e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_POST_ACCEPT_PHASE].handlers,
276e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
277e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
278e18a033bSKonstantin Ananyev  {
279e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
280e18a033bSKonstantin Ananyev  }
281e18a033bSKonstantin Ananyev
282e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_PREACCESS_PHASE].handlers,
283e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
284e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
285e18a033bSKonstantin Ananyev  {
286e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
287e18a033bSKonstantin Ananyev  }
288e18a033bSKonstantin Ananyev
289e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_ACCESS_PHASE].handlers,
290e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
291e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
292e18a033bSKonstantin Ananyev  {
293e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
294e18a033bSKonstantin Ananyev  }
295e18a033bSKonstantin Ananyev
296e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_SSL_PHASE].handlers,
297e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
298e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
299e18a033bSKonstantin Ananyev  {
300e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
301e18a033bSKonstantin Ananyev  }
302e18a033bSKonstantin Ananyev
303e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_PREREAD_PHASE].handlers,
304e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
305e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
306e18a033bSKonstantin Ananyev  {
307e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
308e18a033bSKonstantin Ananyev  }
309e18a033bSKonstantin Ananyev
310e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->phases[NGX_STREAM_LOG_PHASE].handlers,
311e18a033bSKonstantin Ananyev            cf->pool, 1, sizeof(ngx_stream_handler_pt))
312e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
313e18a033bSKonstantin Ananyev  {
314e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
315e18a033bSKonstantin Ananyev  }
316e18a033bSKonstantin Ananyev
317e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_OK;
318e18a033bSKonstantin Ananyev}
319e18a033bSKonstantin Ananyev
320e18a033bSKonstantin Ananyev
321e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
322e18a033bSKonstantin Ananyevngx_stream_init_phase_handlers(ngx_conf_t *cf,
323e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_core_main_conf_t *cmcf)
324e18a033bSKonstantin Ananyev{
325e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_int_t           j;
326e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t          i, n;
327e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_handler_pt    *h;
328e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_phase_handler_t  *ph;
329e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_phase_handler_pt  checker;
330e18a033bSKonstantin Ananyev
331e18a033bSKonstantin Ananyev  n = 1 /* content phase */;
332e18a033bSKonstantin Ananyev
333e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 0; i < NGX_STREAM_LOG_PHASE; i++) {
334e18a033bSKonstantin Ananyev    n += cmcf->phases[i].handlers.nelts;
335e18a033bSKonstantin Ananyev  }
336e18a033bSKonstantin Ananyev
337e18a033bSKonstantin Ananyev  ph = ngx_pcalloc(cf->pool,
338e18a033bSKonstantin Ananyev           n * sizeof(ngx_stream_phase_handler_t) + sizeof(void *));
339e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ph == NULL) {
340e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
341e18a033bSKonstantin Ananyev  }
342e18a033bSKonstantin Ananyev
343e18a033bSKonstantin Ananyev  cmcf->phase_engine.handlers = ph;
344e18a033bSKonstantin Ananyev  n = 0;
345e18a033bSKonstantin Ananyev
346e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 0; i < NGX_STREAM_LOG_PHASE; i++) {
347e18a033bSKonstantin Ananyev    h = cmcf->phases[i].handlers.elts;
348e18a033bSKonstantin Ananyev
349e18a033bSKonstantin Ananyev    switch (i) {
350e18a033bSKonstantin Ananyev
351e18a033bSKonstantin Ananyev    case NGX_STREAM_PREREAD_PHASE:
352e18a033bSKonstantin Ananyev      checker = ngx_stream_core_preread_phase;
353e18a033bSKonstantin Ananyev      break;
354e18a033bSKonstantin Ananyev
355e18a033bSKonstantin Ananyev    case NGX_STREAM_CONTENT_PHASE:
356e18a033bSKonstantin Ananyev      ph->checker = ngx_stream_core_content_phase;
357e18a033bSKonstantin Ananyev      n++;
358e18a033bSKonstantin Ananyev      ph++;
359e18a033bSKonstantin Ananyev
360e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
361e18a033bSKonstantin Ananyev
362e18a033bSKonstantin Ananyev    default:
363e18a033bSKonstantin Ananyev      checker = ngx_stream_core_generic_phase;
364e18a033bSKonstantin Ananyev    }
365e18a033bSKonstantin Ananyev
366e18a033bSKonstantin Ananyev    n += cmcf->phases[i].handlers.nelts;
367e18a033bSKonstantin Ananyev
368e18a033bSKonstantin Ananyev    for (j = cmcf->phases[i].handlers.nelts - 1; j >= 0; j--) {
369e18a033bSKonstantin Ananyev      ph->checker = checker;
370e18a033bSKonstantin Ananyev      ph->handler = h[j];
371e18a033bSKonstantin Ananyev      ph->next = n;
372e18a033bSKonstantin Ananyev      ph++;
373e18a033bSKonstantin Ananyev    }
374e18a033bSKonstantin Ananyev  }
375e18a033bSKonstantin Ananyev
376e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_OK;
377e18a033bSKonstantin Ananyev}
378e18a033bSKonstantin Ananyev
379e18a033bSKonstantin Ananyev
380e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_int_t
381e18a033bSKonstantin Ananyevngx_stream_add_ports(ngx_conf_t *cf, ngx_array_t *ports,
382e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_listen_t *listen)
383e18a033bSKonstantin Ananyev{
384e18a033bSKonstantin Ananyev  in_port_t        p;
385e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t        i;
386e18a033bSKonstantin Ananyev  struct sockaddr     *sa;
387e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_conf_port_t *port;
388e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_stream_conf_addr_t *addr;
389e18a033bSKonstantin Ananyev
390e18a033bSKonstantin Ananyev  sa = &listen->sockaddr.sockaddr;
391e18a033bSKonstantin Ananyev  p = ngx_inet_get_port(sa);
392e18a033bSKonstantin Ananyev
393e18a033bSKonstantin Ananyev  port = ports->elts;
394e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 0; i < ports->nelts; i++) {
395e18a033bSKonstantin Ananyev
396e18a033bSKonstantin Ananyev    if (p == port[i].port
397e18a033bSKonstantin Ananyev      && listen->type == port[i].type
398e18a033bSKonstantin Ananyev      && sa->sa_family == port[i].family)
399e18a033bSKonstantin Ananyev    {
400e18a033bSKonstantin Ananyev      /* a port is already in the port list */
401e18a033bSKonstantin Ananyev
402e18a033bSKonstantin Ananyev      port = &port[i];
403e18a033bSKonstantin Ananyev      goto found;
404e18a033bSKonstantin Ananyev    }
405e18a033bSKonstantin Ananyev  }
406e18a033bSKonstantin Ananyev
407e18a033bSKonstantin Ananyev  /* add a port to the port list */
408e18a033bSKonstantin Ananyev
409e18a033bSKonstantin Ananyev  port = ngx_array_push(ports);
410e18a033bSKonstantin Ananyev  if (port == NULL) {
411e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_ERROR;
412e18a033bSKonstantin Ananyev  }
413e18a033bSKonstantin Ananyev
414e18a033bSKonstantin Ananyev  port->family = sa->sa_family;
415e18a033bSKonstantin Ananyev  port->type = listen->type;
416e18a033bSKonstantin Ananyev  port->port = p;
417e18a033bSKonstantin Ananyev
418e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&port->addrs, cf->temp_pool, 2,
419e18a033bSKonstantin Ananyev            sizeof(ngx_stream_conf_addr_t))
420