18b52a31eSHanoh Haim- duration : 10.0
28b52a31eSHanoh Haim generator : 
38b52a31eSHanoh Haim     distribution : "seq"
48b52a31eSHanoh Haim     clients_start : "16.0.0.1"
58b52a31eSHanoh Haim     clients_end  : "16.0.0.255"
68b52a31eSHanoh Haim     servers_start : "48.0.0.1"
78b52a31eSHanoh Haim     servers_end  : "48.0.255.255"
88b52a31eSHanoh Haim     clients_per_gb : 201
98b52a31eSHanoh Haim     min_clients  : 101
108b52a31eSHanoh Haim     dual_port_mask : "1.0.0.0" 
118b52a31eSHanoh Haim     tcp_aging   : 0
128b52a31eSHanoh Haim     udp_aging   : 0
138b52a31eSHanoh Haim #cap_ipg  : true
148b52a31eSHanoh Haim #cap_ipg_min  : 100
158b52a31eSHanoh Haim #cap_override_ipg  : 200
168b52a31eSHanoh Haim wlength  : 7
178b52a31eSHanoh Haim cap_info : 
188b52a31eSHanoh Haim   - name: cap2/dns.pcap
198b52a31eSHanoh Haim    cps : 0.5
208b52a31eSHanoh Haim    ipg : 10000
218b52a31eSHanoh Haim    rtt : 10000
228b52a31eSHanoh Haim    w  : 1
238b52a31eSHanoh Haim   - name: cap2/dns.pcap
248b52a31eSHanoh Haim    one_app_server : false
258b52a31eSHanoh Haim    cps : 1.0
268b52a31eSHanoh Haim    ipg : 10000
278b52a31eSHanoh Haim    rtt : 10000
288b52a31eSHanoh Haim    w  : 5
298b52a31eSHanoh Haim    
308b52a31eSHanoh Haim
31